Karta Rabatowa „Zakochani w Jaworkach” dla wszystkich naszych gości do 20% zniżki na atrakcje regionu

Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.

 Rafting Przełomem Dunajca, spływy kajakowe, wypożyczalnie rowerów, karczmy, wycieczki itp. do 20 % zniżki.

Zobacz cały pakiet.

Organizatorem projektu i wydawcą Karty Rabatowej „Zakochani w Jaworkach” jest Portal www.jaworki24.pl.

 

Regulamin Karty Rabatowej „Zakochani w Jaworkach”

Postanowienia ogólne

Niniejszy  regulamin  określa  warunki i zasady  korzystania z   Karty Rabatowej  „Zakochani w Jaworkach” zwanej dalej Kartą.

Organizatorem projektu i wydawcą Karty Rabatowej „Zakochani w Jaworkach” jest Portal www.jaworki24.pl zwany dalej Organizatorem.

 1. Partnerami projektu Karty są jaworczańskie i pienińskie firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe,  które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych
  w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.
 2. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.
 3. Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty przysługują jej posiadaczowi od momentu otrzymania Karty do dnia wymeldowania.
 4. Każdy posiadacz Karty  zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia dotyczące Karty

 1. Posiadaczem Karty może zostać: Każdy gość korzystający z minimum dwudniowego noclegu w Jaworkach.
 1. Karta jest imienna i wydawana bezpłatnie.
 2. Warunkiem otrzymania Karty jest minimum dwudniowy nocleg w punkcie wydawania Karty
 3. Przy odbiorze Karty posiadacz zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości
 4. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim.
 5. Ilość kart jest limitowana.
 6. Karta obowiązuje we wszystkich punktach usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych deklarujących uczestnictwo w projekcie, jako Partner.
 7. Lista partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.jaworki24.pl
 8. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.
 9. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.
 10. Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić  Posiadacza Karty  o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, posługującej się Kartą.
 11. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty
 1. Karta Rabatowa ważna jest w okresie zameldowania
 2. Posiadacz Karty, który zagubił Kartę otrzyma kolejną korzystając z noclegów w punkcie wydawania Kart

Postanowienia dotyczące Partnerów

 1. Współpraca dla Partnerów projektu Karty jest bezpłatna.
 2. Partnerzy  przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Portalem www.jaworki24.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do promocji Partnera oraz jego oferty na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu. Partner ma obowiązek promowania punktu wydawania Kart oraz samego projektu.
 4. Partnerzy lub ich przedstawiciele mają  prawo poprosić  Posiadacza Karty  o okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się Kartą.
 5. Partner może wypowiedzieć współpracę z półrocznym wypowiedzeniem.
 6. W miejscu wydawania Kart na zasadach wzajemności będą promowani Partnerzy projektu.
 7. Na zasadach wzajemności nastąpi również promocja na portalach internetowych i stronach Partnerów.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu posiadacze Karty są informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę www.jaworki24.pl oraz mailing.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów, wynikających z posiadania Karty.
 4. Administratorem projektu jest Portal www.jaworki24.pl, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: perlapienin@wp.pl
 5.  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania Karty Rabatowej  oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w celu wysyłania newslettera i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania inicjatywy Karta Rabatowa. Dane zostaną usunięte z chwilą wstrzymania całej inicjatywy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy perlapienin@wp.pl Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe wydanie Karty Rabatowej.
 6. Przystępując do projektu Karty, uczestnicy akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do  przestrzegania jego postanowień
 7. Wszystkie wątpliwości, zapytania czy ewentualne reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: perlapienin@wp.pl Więcej informacji o punktach rabatujących można uzyskać na stronie internetowej www.jaworki24.pl